HMS

 Daglig leder har sammen med HMS-leder det overordnede og endelige ansvaret for HMS-arbeidet i North Inspection AS.

De har ansvaret for at bedriften er en sikker arbeidsplass med et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte.

Den delen av selskapet som driver med utleie av personell, altså bemannings delen gjør dette arbeidet spesielt krevende og omfattende. Noe som gjør det desto viktigere at vi alle spiller på lag i bedriftens HMS-arbeid.

Vi skal alle jobbe aktivt og kontinuerlig med å forhindre en hver form for ulykke og skade på eget eller andres utstyr.

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid skal skje kontinuerlig og systematisk som del av arbeidsdagen.

Det skal være årlige gjennomganger av HMS, og dette skal danne grunnlag for handlingsplaner med konkrete mål og prioriterte tiltak.

 

 

HMS-MÅL:

North Inspection  AS har klare målsetninger innen vårt HMS arbeid. Ved å jobbe målrettet i henhold til vår HMS-politikk ønsker vi å nå våre mål.

Målet vårt i North Inspection AS er 0 Skader på liv, helse, utstyr og eiendom.

Vi ønsker å fjerne muligheten for alvorlige ulykker, dette skal vi prøve å få til gjennom å fjerne nesten ulykkene.

For å sikre kvalitet i vårt HMS arbeid trenger vi hjelp fra alle ledd! Vi i ledelsen skal bidra gjennom å sikre de ansatte gode og trygge arbeidsoppgaver, slik skal vi skape et godt og inspirerende arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker.

 

• Null skader er vårt overordnede mål.

• Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte.

• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.

• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.

• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.

• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.

• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.

• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk.

 

 

For å nå våre mål skal ledelsen i North Inspection AS jobbe for at:

·         Vi til enhver tid er i overensstemmelse med gjeldene lover, regler og forskrifter, kundekrav og ikke minst egne krav.

·         Bli Achilles og ISO sertifisert i løpet av 2012/13.

·         Alle ulykker og uønskede hendelser blir rapportert og nødvendige tiltak blir satt i verk for å unngå gjentagelse.

·         Alt arbeid blir planlagt nøye, slik at det kan utføres uten fare for skader på mennesker, miljø eller materiell.

·         Det arbeides systematisk med helse- miljø- og sikkerhet i North Inspection AS.

·         HMS blir drøftet i alle våre møter i bedriften! Styremøter så vel som prosjektsmøter.

 

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på hverandre, og miljøet.

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring.

Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for North Inspection AS.